امور اجرایی و تصمیم گیری های مختلف در فرهیختگان ماندگار با خرد جمعی و دانش گروهی انجام می گیرد. اعضا هیات مدیره فرهیختگان ماندگار داوطلبانی هستند که با دانش و درایت خود فرهیختگان ماندگار را در رسیدن به یک سازمان متعالی هدایت می کنند.
وظایف و اختیارات هیأت مدیره بر مبنای اساسنامه :

 • کلیه وظایف و اختیارات و مسئولیت های اجرایی سازمان به استثنای آنچه که در صلاحیت انحصاری مجمع عمومی فوق العاده است با هیأت مدیره می باشد.

 • تعیین رییس و نایب رییس هیأت مدیره از بین اعضای هیأت مدیره

 • تعیین مدیر عامل از میان اعضای هیأت مدیره و یا خارج از آن و تعیین حدود اختیارات، مسئولیت و وظایف او، هیأت مدیره می تواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به مدیر عامل تفویض نماید.

 • نمایندگی قانونی سازمان در برابر اشخاص ثالث و مراجع قضایی و اداری

 • استخدام و عزل و نصب و اخراج کارکنان

 • اجرای تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده

 • حفظ اموال و تنظیم فهرست دارایی

 • اقامه دعاوی مدنی و جزایی و جوابگویی به دعاوی مدنی و جزایی، چه سازمان مدعی له باشد و چه مدعی علیه در تمام مراحل با اختیارات اصالتا و وکالتا

 • تنظیم آیین نامه های لازم در خصوص نحوه استفاده از درآمد های سازمان و اختصاص بودجه به هریک از هدف های آن و ارایه به مجمع عمومی جهت رسیدگی و تصویب

 • تهیه و تنظیم تراز نامه و گزارشات سالیانه هیأت مدیره به مجمع عمومی جهت رسیدگی و تصویب

 • رییس هیأت مدیره علاوه بر دعوت و اداره جلسات هیأت مدیره موظف است که مجامع عمومی را در مواردی که هیأت مدیره مکلف به دعوت آنها می باشد دعوت می نماید

نام و نام خانوادگی : رحمت اله دهقانی مبارکه
سمت در فرهیختگان ماندگار : بناینگذار، عضو و رئیس هیات مدیره
تاریخ تولد : فروردین 1312
محل تولد : مبارکه

نام و نام خانوادگی : مهران دهقانی مبارکه
تاریخ تولد : خرداد 1358
محل تولد : مبارکه
تحصیلات :
کاردانی حسابداری
کاردانی حقوق شورای حل اختلاف
کارشناسی حقوق ثبتی
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
پست الکترونیک در فرهیختگان ماندگار : manager@farhikhteganehmandegar.ir

نام و نام خانوادگی : دکتر محمدرضا صادقی
تحصیلات : دکترای عمومی پزشکی
سمت در فرهیختگان ماندگار: عضو هیأت مدیره

نام و نام خانوادگی : مهندس سید امین موسوی
تحصیلات : کارشناسی ارشد عمران
سمت در فرهیختگان ماندگار : عضو هیأت مدیره

نام و نام خانوادگی : میلاد دهقانی
تحصیلات : کارشناسی مدیریت
سمت در فرهیختگان ماندگار : عضو هیأت مدیره و خزانه دار

نام و نام خانوادگی : مهندس علیرضا بدیعی
تحصیلات : کارشناسی مهندسی مکانیک سیالات
سمت در فرهیختگان ماندگار : عضو هیأت مدیره

نام و نام خانوادگی : شهناز دهقانی
تحصیلات : کاردانی HSE
سمت در فرهیختگان ماندگار : عضو هیأت مدیره

نام و نام خانوادگی : مهندس امیر دهقانی
تحصیلات : کارشناسی ارشد فیزیک
سمت در فرهیختگان ماندگار : عضو علی البدل هیأت مدیره


نام و نام خانوادگی : مرجان دهقانی
تحصیلات : کارشناسی ارشد ادبیات فارسی
سمت در فرهیختگان ماندگار : عضو علی البدل هیأت مدیر