بر مبنای اساسنامه فرهیختگان ماندگار مدیر عامل برای مدت ۲ سال از میان هیأت مدیره و یا خارج از آن انتخاب می گردد؛ اختیارات و وظایف مدیر عامل در چهارچوب اختیارات و مصوبات هیأت مدیره توسط هیأت مذکور تعیین می گردد.
مدیر عامل فرهیختگان ماندگار: مهران دهقانی مبارکه