مدیر عامل : مهران دهقانی مبارکه
شماره تماس : 09133356754

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل و داوطلبان : آرمان دهقانی مبارکه
شماره تماس: 09130877278

مدیر مالی : میلاد دهقانی مبارکه
شماره تماس: 09131365065

واحد فناوری اطلاعات : گروه میزبان 31
شماره تماس : 03191011821