واحد روابط عمومی به توسعه و حفظ ارتباط با کلیه ذیربطان از طریق اطلاع‌رسانی و انعکاس رویدادهایی که در فرهیختگان ماندگار رخ می‌دهد، می‌پردازد. واحد روابط بین‌الملل نیز تسهیل و برنامه‌ریزی کننده ارتباطات تخصصی با انجمن‌ها و مؤسسات خارج از کشور است که در ارتباط با نخبه پروری فعالیت می‌کنند.