فرهیختگان ماندگار سازمانی است که از انگیزه والای خدمت به هم نوع سرچشمه گرفته و توجه خود را معطوف به نخبگان در سطح ملی در حوزه‌های امور حمایتی، شناسایی، آموزشی و اطلاع‌رسانی و تحقیقات نموده است. این سازمان؛ خیریه، مردم‌نهاد، غیرانتفاعی، غیرسیاسی و غیردولتی است و با تکیه بر جلب مشارکت‌های اشخاص حقیقی و حقوقی و انواع کمک‌های بشردوستانه ملی و بین‌المللی اعم از نقدی، کالا، خدمات و دانش فنی اداره می‌شود.

حمایت همه‌جانبه از نخبگان و استعدادهای درخشان در میهن به صورت یکپارچه و جامع در چارچوب استانداردهای ملی و بین‌المللی و منشور سازمان است. فرهیختگان ماندگار با برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری در حوزه آموزش و اطلاع‌رسانی می‌کوشد در کاهش میزان خروج نخبگان ازمیهن مشارکت نماید.

کارکنان و داوطلبان، صمیمانه در کنار یکدیگر برای تحقق اهداف بشردوستانه فرهیختگان ماندگار تلاش می‌کنند و فرهیختگان ماندگار با برنامه‌ریزی برای توانمندسازی منابع انسانی و بهره‌گیری از جدیدترین فناوری‌ها در همه حوزه‌ها به ویژه شماسایی و حمایت از این ظرفیت را توسعه می‌دهد.

فرهیختگان ماندگار نه تنها به حمایت نخبگان می‌پردازد بلکه اندیشه والای کمک به هم نوع را ترویج می‌نماید. شفافیت، پاسخگویی و قدرشناسی ممتازترین ارزش‌های فرهیختگان ماندگار هستند.

فرهیختگان ماندگار از یک سو به عنوان یک سازمان چند عملکردی براساس تعهد و صداقت در ارائه خدمات جامع و یکپارچه در مسیر پرورش نخبگان و استعدادهای درخشان در چارچوب استانداردهای بین‌المللی، یکی از معتمدترین نهادهای مردم نهاد برای نیکوکاران و سازمان‌های بشردوستانه در آینده خواهد شد. فرهیختگان ماندگار خود را نسبت به استفاده بهینه از منابع و دستیابی به نتایج قابل اندازه‌گیری مسئول می‌داند. در کنار توجه به توسعه سازمان و رشد منابع جهت پایداری در ارائه خدمات، تأکید بر بهبود مستمر در کارایی و اثربخشی، رویه جاری سازمان است.