وظایف و اختیارات بازرس بر مبنای اساسنامه :‌

  • مجمع عمومی هر سال هنگام تصویب ترازنامه یک نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل از خارج از هیات مدیره برای مدت یکسال انتخاب می نماید.
  • بازرس سازمان در پایان هر سال کلیه محاسبات و عملیات مالی سازمان را مورد بررسی قرارداده و گزارش سالیانه خود به مجمع عمومی را حد اکثر تا ۱۰ خرداد سال بعد تسلیم خواهد نمود.
  • بازرس به منظور انجام وظیفه خود حق مراجعه به دفاتر و اوراق مالی سازمان و اخذ توضیح از مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره را در هر زمان خواهد داشت.
  • بازرس می تواند برای انجام مأموریت خود در صورت نیاز از خدمات سازمان حسابرسی استفاده نماید مجوز ارجاع کار به سازمان از طرف مجمع عمومی صادر خواهد بود.

بازرس وقت فرهیختگان ماندگار : اسماعیل زمانی